BulBakalımBul.com

Yasaklı Ürünler Listesi

SATILMAYA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER

Yasaklı Ürünler Listesi

 • Airbag ve ekipmanları
 • İlaç testleri
 • Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Trafik Aygıtları,
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu maddeler
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler
 • Kişilik Hakları
 • Yasaklı Hayvan Türleri,
 • Fon & Hisse Senedi
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler(Müstehcenlik Sınırını Geçtiği Takdirde)
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Taşıtların Yönetim Sistemine Müdahale Amacıyla Kullanılan Cihaz ve Teçhizat
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları


Yasal Dayanaklar

1-REÇETE İLE SATILAN İLAÇLAR

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik;

İnternetten satış yasağı

Madde 43 – (1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

2- CİNSEL İÇERİK VE PORNOGRAFİK ÜRÜNLER

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun;

Madde 8- İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

 • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

3-ATEŞLİ SİLAHLAR

2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ;

Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.

1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,

3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

6- İki adet fotoğraf.

4-SAHTE BELGELER

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu;

Resmi belgede sahtecilik

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Özel belgede sahtecilik

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 208.Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

5-TÜTÜN VE MAMÜLLERİ VE ELEKTRONİK SİGARA ALKOLLÜ İÇKİLER

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun;.

Bu kanunun 11. Maddesinde;

Tütün ürünleri, (…) otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

Ayrıca 27808 Sayılı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ;

Madde-11/3: Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan/alt alan adı kullanılmak suretiyle bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamaz.

Madde-26-3/f: Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin, internet ortamında tüketicilere satışının yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilmek üzere ilgili mercilere bildirilir ve bu karar hakkında da 5651 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. şeklinde düzenlemiştir.

6-TELİF HAKKINA SAHİP ÜRÜNLER

Ülkemizde "telif hakları" olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. İşbu yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları

Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır. Aksi durumda FSEK ağır cezai müeyideler düzenlemiştir.

7-TAKLİT TASARIM ÜRÜNLERİ

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ;

Madde 61/A: Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

8-VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ

28152 Sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik;

Madde 34 – Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı, bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan ruhsat almış veteriner ecza depoları ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depolarında, perakende satışı ise eczaneler ile yine bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün perakende satış izni alan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde yapılabilir. İnternet de dâhil olmak üzere belirtilen yerler dışında veteriner tıbbi ürün satılamaz.

MADDE 50/4- Ürünlerin radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi kitlesel iletişim vasıtalarıyla reklamı yapılamaz.

9-KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI

2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu;

''Kültür varlıkları''; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

"Tabiat varlıkları"; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, Madde 67 –Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arz eden, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz.

Ayrıca 2933 Sayılı Madalya Ve Nişanlar Kanunu;

Madde 11Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.

(Bunlar; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat)

10-ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu;

Madde 5- Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.

Ceza hükümleri

Madde 12- Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 • a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, on bin Türk Lirası idarî para cezası verilir

11- UYUŞTURUCU YA DA BAĞIMLILIK YARATAN MADDELER

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ;

Madde 188/3- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

12-NUMARALI GÖZLÜK ÇERÇEVESİ, CAMI VE LENS SATIŞLARI

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ;

Madde 14- Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilân edenlere otuz beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessesesi kapatılır.

13-TELSİZ SATIŞLARI

"Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği;

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca şikâyette bulunulur.

14-SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER

28670 Sayılı Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik;

''Sağlık beyanı'' İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeleri,''

Madde- 12: Tanıtım internet aracılığı ile yapılıyor ise 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

15-ORGAN SATIŞI

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu;

Madde 91/3; Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

16-ŞANS OYUNLARI

27025 Sayılı Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik;

MADDE 32-Satış birimi yetkisi verilecek gerçek veya tüzel kişiler ile bunlara ait işyerlerinde aranan kriterler lisans sahibi tarafından belirlenerek İdarenin onayına sunulur.

Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir. Yönetim Kurulu lisans süresince, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla belirlenen kriterlerde değişiklikler yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle değişikliğe gidebilir.

İşbu Yasaklı Ürünler Listesi, Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.