BulBakalımBul.com

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. GİRİŞ

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır.) merkezi "Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Caddesi No 4" adresinde bulunan Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ile Üye arasında, Üye'nin Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin bulbakalimbul.com sitesinde (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır) sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin tüm politika ve koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

MADDE 2. SÜRE

2.1.Üye tarafından gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve devamında üye tarafından verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir.MADDE 3. KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI, KAPSAMI VE SUNDUĞU HİZMETLER

3.1. İşbu SÖZLEŞME'nin amacını, SİTE üzerinde Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ya da Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu SÖZLEŞME'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, SİTE'de yer alan ve yer alacak olan Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. SİTE, satıcıların, içeriklerini kendileri oluşturdukları ürün ve/veya hizmetleri alıcıların sanal mağazalardan görüntüleyip sipariş verebilecekleri bir platformdur. Söz konusu bulbakalimbul.com alan adlı sitede tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcıları, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla biraraya getirmektedir. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

3.3. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değil; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcısıdır. Bu nedenle Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin ve bulbakalimbul.com'un satıcı ve/veya alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etme, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığı hususunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını üye, işbu SÖZLEŞME'nin imzalanması ile kabul ve taahhüt eder.

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu SÖZLEŞME, yalnızca Taraflar arasında olup, Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu SÖZLEŞME'nin kapsamına girmemektedir ve Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza'dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.MADDE 4.TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, SİTE'de bulunan işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu SÖZLEŞME'nin ve SİTE'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu SÖZLEŞME'yi doldururken doğru ve güncel bilgiyi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü kendi Sayfası'ndan her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'den talepte bulunması halinde Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.3. Üye, SİTE üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, SİTE'de yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, SİTE üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.5. Üye, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu SÖZLEŞME'nin hükümlerine, SİTE'de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin SİTE dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. SİTE'ye üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye'lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, SİTE'nin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

4.8. Üye'nin kendi Sayfası'na erişmek ve SİTE üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu SÖZLEŞME'yi ve SİTE'de yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla SİTE'de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, SİTE'de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu SÖZLEŞME Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.MADDE 5. KULLANIM ŞARTLARI

Bulbakalimbul.com hizmetlerinden yararlanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması açıkça hukuka aykırılık oluşturur;

5.1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategorilerde listelenmesi,

5.2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

5.3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali,

5.4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. ) veya üyelikten men edildiğiniz halde bulbakalimbul.com'un hizmetlerinin kullanılması,

5.5. Ürünlerin teslim edilmemesi veya hizmetlerin ifa edilmemesi veya satın alınan ürün veya hizmetlerin bedellerinin ödenmemesi,

5.6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

5.7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

5.8. Bulbakalimbul.com'un bilgisi olmaksızın kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

5.9. Spam, talep edilmemiş veya toplu işletim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

5.10.Bulbakalimbul.com'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüslerin dağıtımı, bulbakalimbul.com'un altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

5.11. Herhangi bir amaçla siteye robot vs. ile girilmesi,

5.12. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

5.13. Sitenin herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması vs. çalışmalar yapılması,

5.14.Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
5.15. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

5.16. SİTE'nin veya SİTE üzerindeki içeriğin işbu SÖZLEŞME ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.MADDE 6. GİZLİLİK

6.1. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., Üye'nin SİTE'de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri SİTE'de yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu SÖZLEŞME'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve bilgi@bulbakalimbul.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da 0312 257 1163-64-65 (1234 dahili) numaralarını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. Üye tarafından SİTE'de beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşabilirler.

6.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve taahhüt eder. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.


MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. SİTE'nin tasarımı imge, html kodu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve diğer tüm içeriğin fikri mülkiyet hakkı Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. 'ye aittir. Kullanıcılar Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. 'nin fikri mülkiyet hakkına tabi eserleri kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlara benzer işlemleri yapamaz.


MADDE 8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Taraflardan herhangi biri işbu SÖZLEŞME kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş. , mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu SÖZLEŞME'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8.2. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülemeyen veya önlenemeyen herhangi bir olaydır. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, kaza, sabotaj, patlama, terör saldırısı veya diğer bir doğal felaket bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebep olarak sayılan olaylardan bazılarıdır.


MADDE 9. SATIŞ KOŞULLARI


9.1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
9.2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
9.3. Satıcı olarak;
a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Bulbakalımbul sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.
9.4. Satıcı olarak, ürün/veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad,soyad,adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini kullanabileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
9.5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Bulbakalim.bul tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
9.6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda,Bulbakalımbul'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.


9.7.Satıcılar, Bulbakalımbul Yasaklı Ürünler belirlediği bölümü kapsamına giren ürün veya ürünleri dikkatli bir şekilde incelemeli ve bu kapsamdaki ürünleri listelememelidirler.

9.8.Satıcılar, ödemesi yapılmış bir ürünü satmakla sorumludurlar.

9.9.Satıcılar, belirledikleri satış süresi boyunca, herhangi bir nedenle satıştan kaçınmayacağını veya Sitede listeledikleri ürünleri almak isteyen alıcılar ile iletişim kurarak veya anlaşarak alıcılara, Site dışında satış yapmamayı kabul etmiş sayılırlar.


MADDE 10.ALICI İÇİN KOŞULLAR


10.1.Bir alıcı olarak Kullanici Sözleşmesini inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

10.2.Bir ürün satın almadan önce Bulbakalımbul kural ve süreçlerini öğrenmeniz, farkında olmadan kural ihlali yapmanızı önleyecektir. Bir Bulbakalımbul kullanıcısı olarak, site kurallarını sürekli takip etmek durumunda olduğunuzu unutmayın.

10.3.Bu kuralların ihlali listeleme ve satın alma haklarınızın kısıtlanmasına ve üyeliğinizin askıya alınmasına nedenolabilir.

10.4Satıcının ürün sayfasında belirttiği kriterlere uymuyorsanız o ürünü satın almayın. Örneğin İstanbul'daki bir satıcı, ürününü "Sadece şehir içi gönderilir" olarak listelediyse ve siz İstanbul'da ikamet etmiyorsanız, bu ürünü satın alamazsınız. Satıcının satışı sabote etmek amacıyla satın almak istemediğiniz bir ürüne ödeme yapmanız, "kötü niyetli satın alma" olarak adlandırılır. Benzer işlemler gerçekleştirdiğiniz tespit edildiğinde üyeliğinizin kısıtlanacaktır.

10.5 Bulbakalımbul dışında işlem gerçekleştirmek için bir satıcıyla irtibat kurmanız ve kendisine site harici işlem gerçekleştirmeyi teklif etmeniz kural ihlalidir ve üyelik iptalini gerektirir.


11.SORUMLULUKLAR

Siz,

11.1 işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler

11.2 kullanacağız marka, logo ve içerik

11.3 listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler

11.4 yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım

11.5 yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Bulbakalimbul,Bulbakalımbul çalışanları ve yöneticileri ile Bulbakalımbul kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Bulbakalımbul ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
Bulbakalımbul dilerse, bu bedelleri Bulbakalımbul güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
Bulbakalımbul'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Bulbakalımbul'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

MADDE 12. DİĞER HÜKÜMLER

12.1. İşbu SÖZLEŞME'nin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaf halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu SÖZLEŞME'nin yorumlanmasından ya da uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, ANKARA ili tüketici hakem heyetleri ve mahkemeleri münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.2. Üye, işbu SÖZLEŞME'den doğabilecek ihtilaflarda Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında bulunan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.3.Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş., Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.4. Bir mahkeme, tahkim heyeti, idari makam ya da başkaca yetkili bir makam tarafından İşbu SÖZLEŞME'nin bir kısmının tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilmesi durumunda bu sözleşmenin diğer hükümleri geçersizlik ya da yürütülemezlik kararından etkilenmeyecektir.

12.5. Bulbakalımbul Elek. Tic. Bil. Hiz. San. Tic. A.Ş.'nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere taraflar, işbu SÖZLEŞME'den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemeyecektir.

12.6. Taraflar'dan birinin SÖZLEŞME'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.12 (oniki) maddeden ibaret bu SÖZLEŞME, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.